Evropská unie - Evropský sociální fond - operační program Zaměstnanost

Logo OPZ barevné.jpg
 

Naše dětská skupina je podporovaná ESF.


Informace o projektu

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014081

Název projektu: Dětská skupina Myška 2


2. Popis projektu 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Těšínská 42/96, 710 00 Slezská Ostrava

Kapacita zařízení: 8 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi


Číslo a název výzvy:

101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo a název programu:

03 Operační program Zaměstnanost (dále jen "OPZ")

Číslo a název prioritní osy:

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority:

03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tématického cíle:

TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle:

03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce