Dětská skupina je novinkou ve spektru možností nekomerčních služeb péči o děti předškolního věku již od jednoho roku.

Dětská skupina má pomoci tam, kde rodiče nedosáhnou na klasickou mateřskou školu. Dále může pomoci při sladění práce a péče o děti a pomáhá také dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání.


PRO KOHO JE DĚTSKÁ SKUPINA URČENA?

  • pro děti od 1 - 4 let
  • může pomoci rodičům při sladění práce a péče o děti
  • pomáhá dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání
  • pro děti rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti, postupně adaptovali v dětském kolektivu
  • může vyřešit problém s nedostatkem počtu míst v mateřské škole
  • pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv, individuální přístup k dítěti

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Minimálně jeden s rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti by měl být zaměstnán, studovat, aktivně hledat zaměstnání nebo by měl vykonávat podnikatelskou činnost.

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny:

  • dosažení 1 roku
  • potvrzení od lékaře o řádném nebo individuálním očkování
  • potvrzení alespoň jednoho rodiče o zaměstnání/studiu/rekvalifikaci/vedení na úřadu práce, OSVČ

Kritéria dle priority:

1. Pravidelnost návštěvy DS

 2. Věk dítěte

 3. Rychlost přihlášení

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Dětská skupina je ideální pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv a individuální přístup k dítěti.
— Daniela Černá, vedoucí DS Myška