PROgram DĚTSKé SKUPINy

  7:00 -   9:00   Příchod dětí do dětské skupiny. Volná zábava dle nálady dětí.

  9:00 -   9:20   Cvičíme a tancujeme s písničkami. Dechová cvičení, hra na flétničku.

  9:30 - 9:50   Svačinka

10:00 - 11:00   Pobyt venku (dle povětrnostních podmínek) nebo tvořivá činnost

(rozumová, výtvarná, pohybová, rozvoj "sebe obsluhy")

11:30 - 12:00   Oběd

12:00 - 12:15   Odchod dopoledních dětí

                        Příprava na odpolední klid

12:15 - 14:00   Odpolední klid

14:30 - 15:00   Svačinka

15:00 - 16:15   Kreslení, volná hra, pobyt na zahradě. Odchod domů.

 

Tělesná výchova

- zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení)

Hudební výchova

- hudebně pohybová výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

Pracovní výchova

- v první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova

- v tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí

Rozumová výchova

- rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Mravní výchova

- rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.